STRATEGIC MANAGEMENT

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

INNOVATION INSIDE

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามกรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

CHANGE MANAGEMENT

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

24 December

ทำความรู้จักกับ โมเดลสมรรถนะ (Competency Model) ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำงาน

Written by 

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมคนที่มีอาชีพเดียวกัน มักจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนๆ กัน เช่น นักบัญชีก็มักจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ วิศวกรก็มักจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ นักกีฬาเกือบทุกประเภทก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง แม้กระทั่งนักยิมนาสติคลีลาที่ดูเหมือนจะใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากกว่า แต่พื้นฐานก็มาจากกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเช่นกัน

และยิ่งถ้าเรามองลึกๆ ลงไปแล้ว  ความสำเร็จของคนในแต่ละอาชีพ ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีลักษณะเหล่านั้นมากกว่ากัน

ลักษณะเหล่านั้นคืออะไร เราเรียกมันว่า “สมรรถนะ” หรือ “Competency”

 

Competency คืออะไร

Competency หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลให้การทำงานที่รับผิดชอบมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น คุณลักษณะที่พูดถึงนี้ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ รวมไปถึงความเชื่อและค่านิยมที่ยึดถือด้วย

 

 

Competency แบ่งเป็นกี่ประเภท

โดยทั่วไป เราสามารถแบ่ง Competency ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ Core Competency ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในบริษัทต้องมี และIndividual Competency ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่จำเป็นต้องมีตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น Functional Competency และ Managerial Competency ดังนั้นในหลายองค์กรจึงเลือกแบ่ง Competency ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

  1. Core Competency หรือ สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในบริษัทต้องมีเหมือนๆ กัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะรับผิดชอบงานในตำแหน่งไหน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนถึงพนักงานรายวัน ก็จำเป็นต้องมี Competency เหล่านี้
  2. Managerial Competency หรือ สมรรถนะด้านการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะที่พนักงานในระดับบริหารทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงาน บุคคล งบประมาณ หรือโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้น จนถึงผู้บริหารระดับสูง 
  3. Functional Competency หรือ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง คุณลักษณะที่พนักงานในแต่ละฝ่าย แต่ละตำแหน่ง จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Read 843 times Last modified on Friday, 26 May 2017 13:03
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.