top of page

การบริหารโครงการ
Project Management

24 ก.ย. 2565

EP 2: ภาพรวมกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management Process)

เริ่มตั้งแต่โครงการยังเป็นแค่ไอเดีย วางแผน ลงมือทำ ติดตามผล จนสิ้นสุดโครงการ และทำการประเมินผล

EP 2: ภาพรวมกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management Process)

23 ก.ย. 2565

EP 1: โครงการ (Project) คืออะไร แตกต่างกับงานประจำ (Routine) อย่างไร

โครงการก็เหมือนการตั้งครรภ์ อย่าปล่อยให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จนทุกคนในองค์กรต้องหันมามองหน้ากันแล้วถามว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ดี

EP 1: โครงการ (Project) คืออะไร แตกต่างกับงานประจำ (Routine) อย่างไร
bottom of page