top of page

YOU MAKE A WILL 

WE MAKE A WAY

เราสร้างเส้นทางที่จะทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง

หลายครั้งที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์และความปรารถนาอยากให้องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลก แต่ขาดคนที่จะมาช่วยออกแบบกระบวนการที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และนั่นคือบทบาทของที่ปรึกษาอย่างเรา

Office Space

เราคือจุดเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริง

กว่า 10 ปีที่เราได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรต่างๆ มามากมายนับไม่ถ้วน

ดูยัวร์วิลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรมากประสบการณ์ ใน การดูแลให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 18 ปี จนรู้ลึก และเข้าใจในปัญหารอบด้าน ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรแบบองค์รวม จนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่กับการยึดเอาเป้าหมายที่เป็นความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย แล้วจึงออกแบบเครื่องมือสู่ความสำเร็จที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และบูรณาการเข้าด้วยกันกับแผนงานในทุกมิติ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ พัฒนาโครงการ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาทีม

บริการของดูยัวร์วิลล์

Business Meeting

สร้างและทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้จริง

Strategic Planning

วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนำสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

Meeting

กระตุ้นพลังแห่งนวัตกรรมในองค์กร ให้กับพนักงานของคุณ

Innovation Inside

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร

Team Talk

เจาะลึกถึงตัวตน พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ ตามกรอบแนวคิด HRD 4.0

Working Tribes

เลือกคนที่ใช่ ให้ทำงานที่ชอบ วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการสร้างความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์

Giving a Speech

เพิ่มโอกาสสำเร็จ ลดปัญหาความขัดแย้ง จากการเปลี่ยนแปลงในทุกโครงการ

Change Management

วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Our Servic

Our Signature Courses

Our Blog

bottom of page